Synodalita v katolické církvi

„Jsme tu proto, abychom kráčeli společně s pohledem Ježíše, který žehná Otci a přijímá ty, kdo jsou unavení a utlačovaní“ (papež František)

Synodalita

Toto slovo znamená „společné putování“ a označuje dynamickou vizi církve, která putuje napříč dějinami za (a se) svým Pánem, Ježíšem Kristem. Ježíš, který sebe samého představuje jako cestu (Jan 14,6), nás vybízí, abychom my také vyšli. Putování je velmi příhodná metafora našeho vlastního rozhodnutí o změně pohledu, perspektivy vidění. Putování je tedy hluboce duchovní záležitostí a máme (a musíme!) jej pojmout jako duchovní zkušenost a příležitost k obrácení, konverzi, nejen nás samotných, jedinců, ale také celé církve.

Synodální proces 2021-2024

Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni Duchem Svatým - mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Synodální skupinka

The study of ancient and modern languages, philosophy, history, and more.nn

logo synody

Velký, majestátní strom, plný moudrosti a světla, sahá k nebi. Znamení hluboké životní síly a naděje, které vyjadřuje Kristův kříž. Nese Eucharistii, která září jako slunce. Horizontální větve rozevřené jako ruce nebo křídla naznačují zároveň Ducha svatého. Boží lid není nehybný: je v pohybu. Lid je sjednocen hnací silou, kterou jim vdechuje tento Strom života, ze kterého vychází. Těchto 15 siluet shrnuje celé lidstvo v jeho rozmanitosti životních situací generací a původu. Tento aspekt je posílen množstvím jasných barev, které jsou samy o sobě znamením radosti.

Synodalita v Písmu

Understanding the game of numbers and logic to solve real-world problems.nn

Languages

Learning more modes of communication from different parts of the world.nn

Význam loga Synody

Athletics

Our students are passionate about sports and athletics and have the freedom to choose the one they like and wish to take up.nn

In-house Publications

We have several writers who are encouraged to come up with creations that are regularly published in our in-house magazines.nn

Performing Arts & Music

With professionals on board, we take pride in training our students in art forms like dance, drama, painting and more.nn


"Zde jsme, před Tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu. Provázej nás Ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov. Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat. Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů. Nedopusť, abychom propadli zmatku, nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné. To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků. Amen."

Přejít nahoru