SYNODÁLNÍ REFLEXE 2024

Jsme nyní „na cestě k říjnu 2024,“ kdy se bude konat druhé shromáždění Synody biskupů věnované tématu synodální proměny katolické církve.

Přáním Sekretariátu Synody tentokráte je, aby došlo k hlubší reflexi některých bodů Souhrnné zprávy Synody biskupů z října 2023. 

Nasloucháno má být zejména specifickým skupinám věřících na základě jejich zkušeností a služeb v církvi. 

Nyní je třeba vytvořit skupinky, které budou do 31.3. 2024 reflektovat jedno ze sedmi vybraných témat. 

11. 2. spuštěna registrace skupinek

11.2.-31.3. práce ve skupinkách

31.3.  odevzdání výstupů ze skupinek

31.3.-21.4. diecézní tým zpracuje souhrnnou zprávu

21.4.  odevzdání diecézní reflexe na národní úroveň

21.4.-15.5. národní tým zpracuje národní reflexi

15.5. odevzdání národní reflexe na generální sekretariát synody

Každá vzniklá skupinka si vybere jedno téma, kterým se bude zabývat na základě své zkušenosti.  Tato témata jsou upřesněna v sekci Témata k reflexi

U každého tématu je uvedeno, jaké skupinky se jím mají zabývat (např. u tématu ženy v církvi – společenství žen, společenství Modlitby matek, řeholnice atd.).

Za účelem této synodální reflexe vzniknou nové synodální skupinky. Prosíme, aby skupinky vznikaly podle tématu, ke kterému se mají vyjádřit na základě vlastní zkušenosti. 

Např. K tématu ženy v církvi se mohou přihlásit skupinky tvořené ženami. K tématu Církev naslouchající se mohou přihlásit malá společenství ve farnostech, společenství mladých lidí, nemocniční kaplani atd.

Skupinka se může přihlásit kdykoli, nicméně je třeba, aby byly výstupy odevzdány do 31.3.2024

Setkání bude probíhat v synodálním duchu (modlitba, sdílení, naslouchání). K praktickému postupu bude dostupný pomocný materiál.

Každé téma obsahuje jednu otázku, nad kterou se skupinka bude modlit, naslouchat a sdílet. Na závěr vypracuje skupinka krátkou reflexi (max 1 A4), kterou přes formulář odevzdá. 

  1. Vyber téma, které se tě týká. (viz Témata k reflexi)
  2. Vytvoř skupinku
  3. Zaregistruj skupinku (viz. Registrace skupinky)
  4. Setkání ve skupinkách – modlitba, sdílení, závěry (dle metodiky
  5. Odevzdej závěrečný text (odkaz zde)

Pozvání na cestu k říjnu 2024

Zveme Vás k účasti na následující fázi Synody o synodalitě (2021 - 2024) dle žádosti Generálního sekretariátu Synody biskupů. Jsme nyní „na cestě k říjnu 2024“, kdy se bude konat druhé shromáždění Synody biskupů věnované tématu synodální proměny katolické církve. Přáním Sekretariátu Synody biskupů tentokráte je, aby došlo k hlubší reflexi některých bodů Souhrnné zprávy Synody biskupů z října 2023, a to takovým způsobem, že bude nasloucháno zejména specifickým skupinám věřících na základě jejich zkušeností a služeb v církvi (např. kněží, trvalí jáhni, členové pastoračních a ekonomických rad farností, řeholníci a řeholnice, společenství žen atd.) Tyto skupiny prosíme, aby se v rámci metody duchovní konverzace, která se osvědčila již v první, diecézní fázi, synodálního procesu, společně setkaly a přispěly svými podněty k tématům, která se jich bezprostředně týkají. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na tomto webu. Časově je tato fáze omezena tak, že je třeba, aby skupinky zaslaly své výstupy prostřednictvím formuláře na uvedeném webovém odkazu do 31. března 2024 a to v maximálním rozsahu 1800 znaků. Diecézní tým následně do 21. dubna 2024 připraví souhrn této fáze konzultace, který bude zaslán národnímu synodálnímu týmu při ČBK, jenž do 15. května 2024 odevzdá podněty za celý národ Sekretariátu Synody biskupů.
Mons. Josef Nuzík
apoštolský administrátor

Kéž jsme poutníky zamilovanými do evangelia, otevřenými překvapením Ducha. Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování. S radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to on, kdo nám již přichází vstříc se svou láskou..

papež František

Přejít nahoru